Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
SPONTAN İNTRAKRANİYAL KANAMALAR İLE ATMOSFERİK DEĞİŞİMLERİN İLİŞKİSİ
T. Erhan COŞAN1, Ersin IŞILDI2, Fezzan ŞAHİN3, Özcan ÖZDEMİR4
1,2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Tip Fakültesi Nörosirürji Anabilim Dali, Eskisehir
3Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Tip Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dali, Eskişehir
4Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dali, Eskişehir
AMAÇ: Spontan intrakraniyal kanamaların oluşmasıyla atmosferik yapı arasında ilişki olduğu konusu halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı; spontan intrakraniyal kanamalar ile atmosferik basınç ve sıcaklıkta ki günlük değişimler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

YÖNTEMLER: Spontan intrakraniyal kanama nedeniyle hastanemize bir yıl içinde kabul edilen toplam 99 vakanın retrospektif analizleri kullanıldı. Sadece travma dışındaki kanamalar çalışmaya dahil edildi. Eskişehir bölgesine ait günlük ortalama atmosferik değişim kayıtları, Devlet Meteoroloji Kurumu' ndan sağlandı. Veri analizleri için parametrik olmayan istatistikler kullanıldı.

BULGULAR: Yaş ortalaması 59,3 (12 ile 90 yaş arası) olan, 99 vakadan 56'sı subaraknoid kanama, 43'si serebral kanamaydı. Anjiografi ile tespit edilen anevrizma rüptürüne bağlı vaka sayısı 23 idi. İstatistiksel sonuçlar; günlük atmosferik basınç değişikliği ile yaş arasında ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca düşük hava sıcaklığı ile kanamaların olduğu günler arasında da bir ilişki olduğu gösterildi.

SONUÇ: Genel inanışın aksine; daha genç olanların, atmosferik basınç değişimlerinin olduğu günlerde yaşlılara göre spontan intrakraniyal kanamalara daha hassas olduğu ortaya çıktı. Ayrıca soğuk günlerde intrakraniyal kanama riskinin arttığı saptandı. Bunun olası nedenleri ve farklı bölgelerde de sonuçların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaya çalışıldı. Anahtar Kelimeler : Atmosferik yapı, Serebral kanama, Subaraknoid kanama