Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 1
Grade 1 ve 2 Spondilolistesiz Cerrahi Tedavisinde Transpediküler Vida-Rod Sisteminin Redüksiyona ve Sagital Dengeye Etkisi
Cem YILMAZ, Salih GÜLŞEN, Fatih AYDEMİR, Serdar KABATAŞ, Hakan CANER, Nur ALTINÖRS
Başkent Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye GİRİŞ: Çalışmamızda, cerrahi tedavi uygulanarak transpediküler vida- rod sistemi ile enstrümentasyon ve posterolateral füzyon yapılan grade 1 ve 2 spondilolistezis hastalarında redüksiyon ve sagital denge değişimini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: 2004–2008 yılları arasında Anabilim Dalı'mızda grade 1 ve 2 spondilolistezis tanısı almış ve bu sebeple ameliyat edilmiş 50 olgunun hastane kayıtları, ameliyat öncesi ve sonrasında çekilen direkt grafileri ve MRG`leri retrospektif olarak incelendi. Kayma dereceleri Meyerding sınıflandırmasına göre, lomber lordoz açısı Cobb metodu ile ve sakral inklinasyon ise, S1 posterior kenarı ile dik çizilen düzlem arasındaki açı ölçülerek değerlendirildi.

BULGULAR: İncelenen 50 spondilolistezis hastasının 41'i kadın 9'u erkekti ve yaş ortalaması 58.46 idi. Lomber lordoz, L4 üst son plağının yere paralelliği (four-to-floor) ve sakral inklinasyon açıları ölçüldü ve preoperatif ve postoperatif değerler arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Cerrahi tedavi sonrası 42 grade 1 hastanın 26'sında ve 8 grade 2 hastanın 7'sinde postoperatif grafilerinde grade azaldığı görüldü.

SONUÇ: Spondilolistezis cerrahi tedavisinde transpediküler vida ve rod sistemi ile enstrümentasyon ve posterolateral füzyon Grade 1 ve 2 listezislerde özel bir manevra gerekmeden redüksiyon sağlar ve sagital dengeyi bozmaz. Anahtar Kelimeler : Lomber lordoz, Sagital denge, Sakral inklinasyon, Spondilolistezis