Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Kronik Bel Ağrısına Neden Olan Lomber Vertebra Osteoblastomu: Olgu Sunumu
Ahmet DAĞTEKİN1, Aslıhan KÖSEOĞLU2, Emel CEYLAN GÜNAY3, Ebru SERİNSÖZ PFEIFFER4, Engin KARA5, Mehmet Ali KARATAŞ6, Celal BAĞDATOĞLU7
1,2,6,7Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Osteoblastom kemiğin nadir görülen iyi huylu bir tümörüdür. Tüm primer kemik tümörlerinin %1'inden daha az bir bölümünü oluştururlar. Erkeklerde daha sık görülür ve yaşamın 2. dekatında pik yaparlar. Hareketle şiddeti artış gösteren ve radiküler olabilen bel ağrısı en sık görülen başvuru nedenlerinden biridir. İyi huylu olmalarına rağmen cerrahi rezeksiyon sonrası lokal rekürrens görülebilir. Bir yıldır bel ağrısı şikayeti ile lomber disk hernisi tanısı alarak takip edilen 20 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerde, L3 vertebrasında kitlesel lezyon tespit edildi. Kitle total olarak eksize edildi ve girişim sonrası on iki aylık takiplerinde nüks görülmedi. Kronik bel ağrısı yakınması olan genç erişkin olgularda, nörolojik muayene normal sınırlarda olsa dahi, ayırıcı tanıda bu tip kemik tümörleri düşünülerek tam bir radyolojik inceleme yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : CT, Kronik bel ağrısı, Lomber vertebra, MRI, Osteoblastom