Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Türkiye'de Periferik Sinir Cerrahisi Tarihi
Sait NADERİ, Lütfü POSTALCI
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye AMAÇ: Ülkemizde periferik sinir cerrahisi bir asırı aşkın süreden beri yapılmaktadır. Modern cerrahinin kuruluşunda 1800 lü yılların sonlarında yurtdışına eğitim için gönderilen cerrahların büyük katkıları olmuştur. Başlangıçta sporadik vakalar olarak yapılan periferik sinir olguları, 20. yüzyılın başındaki savaşlar dolayısı ile artmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Önceleri genel cerrahlarca yapılan periferik sinir olguları 1930'lu yıllardan itibaren nöroşirürjiyenler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 1970'li yıllardan bu yana nöroşirürjiyenlerin öncülüğünde mikroşirürji ile interfasiküler anastomozlar yapılmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren ortopedi ve plastik cerrahisi disiplinlerinin de periferik sinir cerrahisine ilgileri artmıştır. Bu ilgi sayesinde özellikle büyük kentlerde üst extremite sinir cerrahisine yönelik merkezler oluşturulmuştur.

BULGULAR: Bu çalışma, ülkemizde periferik sinir cerrahisinin dünyadaki standartlara uygun olarak yapıldığını ortaya koymaktadır. Son zamanlarda değişik disiplinlerdeki cerrahlar da başarı ile periferik sinir cerrahisi yapmaya başlamışlardır.

SONUÇ: Bu konuda, daha iyi sonuçların alınabilmesi için özel eğitim gereklidir. Anahtar Kelimeler : Brakial pleksus, Cerrahi, Periferik sinir, Tarihçe