Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Türk Nöroşirürjiyenlerin Spinal Cerrahi Literatüründeki Yeri
Mehmet Reşid ÖNEN, Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye AMAÇ: Omurga cerrahisi ile ilgili yayınlanan uluslararası dergilerde Türkiye kökenli makalelerin sayısını belirlemek, farklı uzmanlık dallarının katkısını ortaya koymak ve bu durumu diğer ülkelerin durum ile karşılaştırmak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarını içeren 6 yıllık dönemde Publication Medicine (Pub Med) veri tabanında omurga-omurilik ile ilgili dergiler incelenmiştir. Çalışmada Journal of Neurosurgery: Spine, Spinal Cord, European Spine Journal, Spine ve Journal of Spinal Disorders and Techniques gibi dergiler incelenmiştir.

BULGULAR: Bu çalışmada son altı yılda 293 Türkiye kaynaklı makale belirlenmiştir. Bu makalelerin 224 (%76,4)'ünü Nöroşirürjiyenlerin gönderdiği makaleler oluşturmuştur. Türk yazarlar en çok Spine, Journal of Neurosurgery: Spine, ve European Spinal Journal dergilerinde yayın yapmışlardır.

SONUÇ: Çalışma, Türk hekimlerinin omurga cerrahisi literatüründeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler : Omurga, Türkiye, Yayın