Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
İntratekal Opioid Kullanımı
Aşkın ŞEKER
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye Günlük pratiğimizde kronik, dirençli ağrı tedavisinde intratekal ağrı tedavisi sistemleri giderek artan bir öneme sahiptir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan intratekal opioid kullanımı 1980’den sonra kalıcı pompa sistemi ile daha modern olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fizyolojik olarak spinal kordda arka boynuzun substantia gelatinoza bölgesindeki reseptörler üzerinde etkilidirler. İyi seçilmiş, koopere hastaların ilaçlara dirençli kanser ağrısı veya kanser dışı ağrılarında etkinliği ispatlanmıştır. Hastaya ameliyathanede L3/4 veya L4/5 aralığından spinal subaraknoid mesafeye kateter yerleştirilir. Bu kateter ciltaltından açılan tünel yardımı ile batına taşınır. Burada açılan cebe yerleştirilen pompa ile konnekte edilir. Postop pompa açılarak ayarlanan dozda ilaç infüzyonu başlanır. Bu sistemlerin komplikasyon oranlarının toplamı yaklaşık %20 dir. Sonuç olarak iyi seçilmiş uygun hastalarda intratekal opioid kullanımı yaşam kalitesini artırmaktadır. Anahtar Kelimeler : Opioid, İnfüzyon, İntratekal