Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Anterior Yaklaşımlarda Güncelleme; Torakotomi - Mini Torakotomi - Torakoskopi
Salim ŞENTÜRK1,Mehdi SASANİ1
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Dejeneratif torakal omurga hastalıklarının cerrahi tedavisinde anterior ve non-anterior yaklaşımlar kullanılır. Anterior yaklaşımlar, omuriliğe temas etmeden omurgadaki patolojiye ulaşmaya olanak sağlar, ancak toraksın açılması mortalite ve morbiditenin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, torakal omurga patolojilerinde non-anterior yaklaşımların ilk tercih olmasını sağlamaktadır. Anterior yaklaşımlar torakotomi, mini torakotomi ve torakoskopi şekillerinde yapılmaktadır. Torakotomi yaklaşımında, mini torakotomi ve torakoskopiye göre komplikasyon oranları daha yüksektir. Torakoskopik cerrahi minimal invazif olması dolayısıyla tercih edilir, ancak eğitim süreci daha uzundur. Özellikle dev, kalsifiye torakal disk hernilerinin cerrahi tedavisinde anterior yaklaşımlar tercih edilebilir. Omurgadaki patolojinin lokalizasyonu ve cerrahın tecrübesi hangi cerrahi yaklaşımın uygulanacağını belirler.