Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Anterior Kommünikan Arter Anevrizması Tedavisinden Sonra Gelişen Kişilik Değişikliği
Mert SAHİNOĞLU1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Hastalarda serebral anevrizma rüptürü veya cerrahisi sonrasında nörodefisitler gözlenmese de kognitif fonksiyon bozuklukları ve kişilik değişiklikleri görülebilir. Anterior kommünikan arterin (AComA) ve perforanlarının beslediği serebral alanlar nedeniyle özellikle AComA anevrizmalarının tedavisi sonrasında da kişilik değişikleri gelişmektedir. AComA anevrizmalarının tedavisi sonrasında gelişen kişilik değişikleri reaktif veya organik nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Literatürde bu konu ile ilgili birçok çalışma olup özellikle iskemiye sekonder gelişen fokal hasarın ve diffüz beyin hasarının ayırımı ile ilgili patofizyolojiler üzerinde durulmaktadır. Fokal hasar açısından daha çok limbik sistem ve frontal lob alanları incelenirken, diffüz beyin hasarı açısından da anevrizmanın rüptürü sonrasında gelişen komplikasyonlar ve cerrahi teknikler ön plana çıkmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda çıkan görüşlerin yoğunlaştığı nokta ise, AComA perforanları ve vazospazma bağlı gelişen fokal hasardır. Ancak endovasküler tedavilerin sıklığının artması ve gelişen teknolojinin sağladığı ileri radyolojik tetkikler ile yapılacak çalışmalara halen ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Anterior kommünikan arter, Frontal lob, Kişilik değişikliği