Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Bel Ağrısı ile Başvuran Anevrizmal Subaraknoid Kanama Olgusu
Adem KURTULUŞ,Samet DINÇ,Necmettin ÇOBAN
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye Amaç: Subaraknoid kanamalar (SAK); sıklıkla (%85) serebral anevrizmaların rüptüre olması sonucunda meydana gelen, kanın beyin omurilik sıvısına (BOS) karışması durumudur. İnsidansı 11/100000"dir. Tüm serebrovasküler olayların %6-8"ini oluşturmaktadır. Anevrizmal SAK geçiren hastaların %15-30"u herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşamadan kaybedilmektedir. Hastaneye ulaşan olgularda ise mortalite oranı %25-40"tır. En sık serebral anevrizma lokalizasyonları ise anterior komünikan arter (%40), orta serebral arter (%34), posterior komünikan arter (%20) ve baziler arterdir (%4). SAK olgularının hastaneye en sık başvuru sebebi şiddetli baş ağrısı olup bu bildiride bel ağrısı ile başvuran bir serebral anevrizmal SAK olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bel ağrısı nedeni ile polikliniğimize başvuran ve ek hastalığı olmayan 37 yaş erkek hastanın anamnezinde; 2 gün önce şiddetli baş ağrısının olduğu ancak sonrasında bu şikayetinin geçtiği ve şiddetli bel ağrısının başladığı öğrenildi. Hastanın nörolojik muayenesi ense sertliği varlığı dışında normaldi. Çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde (BT) Fisher Grade 4 SAK saptanması üzerine hastaya beyin BT anjiografi (BTA) görüntülemesi yapıldı.

Bulgular: Beyin BT anjiografi görüntülemesinde sol vertebrobaziler bileşke yerleşimli 4x6x8 mm boyutlarında sakküler anevrizmatik dilatasyon saptanması üzerine; hasta dijital substraksiyon anjiografi (DSA) ve endovasküler tedavi gerekliliği açısından ileri bir merkeze yönlendirildi.

Sonuç: Bilindiği üzere SAK"ın en sık ve ilk belirtisi sıklıkla baş ağrısıdır. Genellikle olgular tarafından "hayatımdaki en şiddetli baş ağrısı" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bazı olgularda SAK"tan 2-8 hafta öncesinde ortaya çıkan ve serebral anevrizma ile ilişkili olan sentinel baş ağrıları da olabilmektedir. Sunulan olguda hastanın ilk şikayeti de baş ağrısı olmuştur ancak bu şikayeti geçmiş ve bel ağrısı başlamıştır. Biz bu durumun subaraknoid mesafedeki kan elemanlarının bir kısmının spinal subaraknoid alana doğru yer çekiminin etkisi ile yer değiştirmesi neticesinde; lomber bölgede oluşturduğu irritasyona bağlı olduğunu düşündük.

Endovasküler tedavi teknikleri; günümüzde serebrovasküler birçok patolojinin tanı ve tedavisinde hızla gelişen ve kabul gören bir yöntemler bütünüdür. Ülkemizde de birçok merkezde başarılı şekilde yapılmakta ve giderek de yaygınlaşmaktadır. Özellikle hasta sayısının nispeten az olduğu ve bu işlemin yapılamadığı sağlık kuruluşlarından da hastalar bu tecrübeli merkezlere yönlendirilmekte; hızlı ve başarılı şekilde tedavileri yapılabilmektedir. Anahtar Kelimeler :