Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
DAUMAS-DUPORT VE DSÖ'YA GÖRE 57 ASTROSİTOM OLGUSUNUN DERECELENDİRİLMESİ
Fahri YILMAZ1, Ali Kemal UZUNLAR1, Serdar KEMALOĞLU2, Adem ARSLAN1, Mehmet YALDIZ1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Nöroşirürji, Anabilim Dalı, Diyarbakır
Bu çalışmada 1988-1997 yılları arasında astrositom tanısı alan 57 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgularımızın 21'i kadın 36' sı erkek olup erkek kadın oranı 1.71'di. Yaş ortalaması 36.73 idi ve en çok olgu ikinci ve beşinci dekatlarda izlendi. Daumas-Duport yöntemine göre olguların % 7' si derece I, % 16' sı derece II, %32' si derece III ve %45'i derece IV'tü. Dünya Sağlık Örgütü (DSO) sınıflandırmasına göre ise olguların %23'ü astrositom, %32'si anaplastik astrositom ve %45'i glioblastom idi. Derece arttıkça olgularımızın yaş ortalamasının da arttığı tespit edildi. Anahtar Kelimeler : Astrositom, Daumas-Duport, derecelendirme, WHO