Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
INTRAVENTRİKÜLER MENİNGİOMLAR
Adnan DAĞÇINAR, İlhan ELMACI, Serdar ÖZGEN, Yaşar BAYRİ, M. Memet ÖZEK, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı İntraventriküler meningiomlar tüm intrakranial meningiomların %0.5-5 ini oluşturan nadir tümörlerdir. Ventrikül içi yerleşimleri ve yavaş büyümeleri nedeniyle uzun süre semptom vermeyebilirler. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı'nda 1986-2000 yllları arasında tedavi edilen 8 olgu tartışılmıştır. Olguların biri erkek diğerleri kadın olup ortalama yaşları 31 dir. 1 olgu 3. ventrikül içi, diğer tüm olgular sağ lateral ventrikül trigon yerleşimli tümörler olarak saptanmıştır. Bütün olgularda total tümör eksizyonu uygulanmıştır. Bir hasta eksitus olmuş, bir hastada hemiparezi gelişmiştir. Diğer hastaların ameliyat sonrası ek sorunları olmamıştır. 3. Ventrikül içi yerleşimli olgu transkallosal, diğer olgular transkortikal yolla opere edilmişlerdir. Bu makalede intraventriküler meningiomların tedavileri ve cerrahi yaklaşım yolları tartışılmıştır. Sonuç olarak intraventriküler meningiomlar benign patolojilerdir ve tedavileri cerrahi eksizyondur. Anahtar Kelimeler : İntraventriküler, meningiom, transkallozal, transkortikal