Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
OPTİK SİNİR REJENERASYONU
Ağahan ÜNLÜ1, Gülşah BADEMCİ1, Zafer AYDIN1, Bermans İSKANDAR2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
Optik sinir rejenerasyonu Santral Sinir Sistemi rejenerasyon çalışmalan içerisinde, santral nöronların rejeneratif kapasitelerinin araştırılması amacı ile kullanılmaktadır. Nöron gövdesinin kolayca ulaşılabilecek şekilde göz küresinde bulunması, etkilenebilir olması kullanım nedenlerindendir. Rejenere olan aksonun çevre özellikleri de bu deneylerde kolayca incelenebilir durumdadır. Rejenerasyon yeteneğine etki eden, nöron ya da aksonun çevresel yapılardan etkilenmeleri ve bu çevre yapılarının değiştirilebilir olması da avantajdır. Buradan elde edilecek sonuçlar Santral Sinir Sisteminin diğer yerlerindeki rejenerasyon çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu amaçla 12 sıçanda optik sinir kesilerek aksonal hasar oluşturulmuş ve siyatik sinir anastomozu yapılarak rejenere olması sağlanmıştır. Hücrelerin %1.02'sinde rejenerasyon görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Santral Sinir Sistemi, Rejenerasyon, Optik sinir