Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Kavernöz Sinüs Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlar
Abdulfettah TÜMTÜRK, Ali KURTSOY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Kavernöz sinüs kafa kaidesinin ortasına parasellar olarak yerleşmiştir. Petröz apeksten superior orbital fissürün mediyal kısmına kadar uzanır. Birbiriyle bağlantılı venöz kavite ve kanallardan oluşan bu karmaşık yapı, 3, 4, ve 6. kraniyal sinirleri, 5.kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller dalını, internal karotid arter ve dallarını barındırır. Beş dural duvardan oluşan kavernöz sinüsün anatomisini kavrayabilmek ve cerrahisini kolaylaştırmak için sinüse doğal giriş yolu olan on farklı üçgen tanımlanmıştır. Kavernöz sinüste kendisinden kaynaklanan veya komşu intrakraniyal ve ekstrakranial bölgelerden yayılım yolu ile kavernöz sinüse ulaşan vasküler, neoplastik, enfeksiyöz ve infiltratif lezyonlar görülebilmektedir. Kavernöz sinüs cerrahisi için farklı birçok cerrahi girişim tarif edilmiş olmakla birlikte en sık uygulanan süperior ve lateral yaklaşımlardır. Bununla birlikte tek bir yaklaşımla kavernöz sinüs’ün tüm bölümlerine hâkimiyet kurulması mümkün olmamakta ve birden fazla yaklaşımın kombine edilmesi gerekebilmektedir. Tarif edilen üçgenlerde ve anatomik yapıda lezyona bağlı oluşan distorsiyon ise bölge anatomisinin üç boyutlu olarak kavranmasını mutlak gerekli kılmaktadır.