Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Sellar ve Parasellar Bölgenin Nadir Görülen Lezyonları
Ahmet KÜÇÜK, Ali KURTSOY
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Sellar ve parasellar bölge, anatomik olarak birbirlerinden farklı, çok sayıda vasküler ve nöral yapıları içeren karmaşık bir bölgedir. Her ne kadar sellar ve parasellar bölgede en sık hipofiz adenomları görülse de, bu bölgede farklı neoplastik, enfeksiyöz, inflamatuvar, gelişimsel ve vasküler lezyonlar ile de karşılaşılmaktadır. Bu lezyonlar sıklıkla hormonal düzensizlikler, görme bozuklukları ve farklı nörolojik bulgularla ortaya çıkabilirler. Bu lezyonların tanısında endokrinolojik, oftalmolojik ve nörolojik muayene ile gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme, sellar ve parasellar lezyonların detaylandırılmasını sağladığı için günümüzde altın standart görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi bu lezyonların kemik tutulumunu ve sellar bölgenin genel kemik anatomisinin değerlendirilmesine olanak sağlar.