Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Akromegalinin Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Tedavisi
Ali Erdem YILDIRIM, Mert ŞAHİNOĞLU, Ahmed Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet

Akromegali genellikle hipofiz adenomuna bağlı gelişen büyüme hormonu aşırı salınımı ve yükselmiş insülin benzeri büyüme faktörü-1 ile karakterize kronik bir hastalıktır. Bu hastalık, tedavi edilmediği taktirde ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilmektedir. Tedavi edilmesi gereken ve ilk tedavi seçeneği cerrahi olan akromegalinin tedavisinde, günümüzde endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahi (EETC) ilk seçenek halini almıştır. Daha iyi bir görüş açısı, azalmış nazal travma, açılı endoskop ile parasellar bölgelere ulaşılabilme ve tümor rezeksiyonunda iyi sonuçların alınması gibi avantajları EETC’yi popülerize etmiştir. Tedavi sonrası remisyon kriterleri gittikçe zorlaşan akromegalide son kabul edilen remisyon kriterlerine göre rastgele bakılan GH düzeyi < 1 ng/mL, oral glükoz tolerans testi sonrası GH düzeyi < 0,4 ng/mL ve cerrahi sonrası ilk 3/6 ay arasında bakılan IGF–I düzeyinin yaşa ve cinsiyete gore normal olması kabul edilmiştir. Bu zorlaştırılmış kriterler de göstermiştir ki cerrahi tedavi son derece etkili ve agresif bir şekilde yapılmalıdır. İşte bu yüzden EETC, Akromegalinin tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Bu teknikle yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranlarına ulaşmak mümkündür.