Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Antero-İnferior Serebellar Arter Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavileri
Erhan TÜRKOĞLU, Hayri KERTMEN, Kutluay ULUÇ, Mustafa Kemal BAŞKAYA
University of Wisconsin, School of Medicine and Public Health, Department of Neurological Surgery, Madison, Wisconsin, USA

Özet

Antero-inferior serebellar arter, serebellopontin köşe seviyesinde, baziller arter’in 1/3 alt kısmından köken alır. Antero-inferior serebellar arter anevrizmaları beyin sapının ön kısmında, genellikle arterin baziller arterden çıktığı yerde, ya da serebellopontin fissürün lateralinde görülür. Baziller arterden çıkış seviyesi ve seyri değişkenlik göstebilir. Antero-inferior serebellar arter anevrizmaları oldukça nadirdir ve tüm intrakraniyal anevrizmaların % 0,1-0,5’ini oluşturur. Klinik bulgular rüptüre ve rüptüre olmamış olgularda farklılık gösterir. Rüptüre olmayan olgularda genellikle hiç bir semptom olmayacağı gibi dev anevrizmalarda kitle etkisine bağlı semptom ve bulgular ön planda olabilir. Anevrizmanın lokalizasyonuna göre retrosigmoid, subtemporal, transpetrozal, suboksipital, uzak lateral ya da kombine yaklaşımlar ile cerrahi tedavileri mümkündür. Yüksek nüks oranları nedeniyle, ancak seçilmiş olgularda endovasküler tedavi yolu seçilebilir.