Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
İdiyopatik Trigeminal Nevraljinin Perkütan Kontrollü Rizotomisi: 59 Hastanın İlk 5 Yıllık Takip Sonuçları
Mustafa BALEVİ
Konya Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Özet

AMAÇ: İdiyopatik trigeminal nevralji nedeniyle perkutan kontrollu radyofrekans rizotomi (RF-TR) uygulanan 59 hastanın 1-5 yıllık takip sonuclarını değerlendirmek.

YÖNTEM ve GEREÇ: İdiyopatik trigeminal nevraljisi olan 59 hastaya 66 perkutan radyofrekans rizotomi işlemi 2007-2014 yılları arasında uygulandı. Hasta ile doktorun kontrollu ve devamlı iletişimi kontrollu lezyon yapmak icin onemli olduğundan dolayı benzodiazepinler ve narkotik analjezikler anestezi icin kullanıldı.

BULGULAR: Ortalama takip zamanı 60 ay idi. Akut ağrı rahatlaması %95 hastada elde edildi.5 yılın sonunda tam ağrı rahatlaması tek işlem uygulanan hastaların %60’ında elde edildi. Olum gorulmedi.İlk işlemden sonra ilk 6 aydan once ağrı nuksu 6 hastada (%10,2) goruldu. Azalan kornea refl eksi 1 hastada (%1,7), Masseter kası gucsuzluğu 2 hastada (%3,4) ve disestezi 1 hastada (%1,7) goruldu.

SONUÇ: Perkutan kontrollu RF-TR işlemi yuksek etkinlikliği ile birlikte duşuk riskli minimal girişimsel bir işlemdir. Eğer ağrı nuks ederse işlem emniyetli bir şekilde tekrarlanabilir.