Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Pes Planusun Neden Olduğu Bilateral Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu
Ali İhsan ÖKTEN1, Yurdal GEZERCAN1, Kerem Mazhar ÖZSOY2, Ali ARSLAN1, Mustafa ÇIKILI1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Tarsal tünel sendromu, posterior tibial sinir ve dallarının fl eksör retinakulum altında ekstrensek veya intrensek bası sonucu ortaya çıkan tuzak nöropatisidir. Posterior tibial sinirin tutulan dalına göre ayak tabanında, parmakların alt yüzüne yayılan ağrı ve yanma ile karakterizedir. Genellikle tek tarafl ı olarak görülür. Tarsal tünel sendromuna yol açan nedenler arasında genellikle tünel içinde veya dışında sinire bası yapan veya yer kaplayan lezyonlar, ayak bileği deformiteleri, sistemik hastalıklar, travma veya sinirin kendisine ait sorunlar sayılabilir. Pes planus etiyolojik nedenler arasında çok az oranda bildirilmiştir. Tedavisinde öncelikle steroid olmayan anti-infl amatuvar ilaçlar, immobilizasyon, steroid enjeksiyonu, ayak postür bozukluğunda ortez ve istirahat gibi konservatif tedaviler uygulanır. Yanıt alınamaması durumunda posterior tibial sinir ve dalları cerrahi olarak serbestleştirilir. Bu yazıda 35 yaşında pes planusu olan, her iki ayak plantar yüzünde ve parmaklarda yanma tarzında parestezi ve ağrı şikayeti olan, elektromiyografisinde bilateral tarsal tünel sendromu saptadığımız ve cerrahi olarak posterior tibial siniri ve dallarını serbestleştirerek tedavi ettiğimiz bir kadın olgu sunulmuştur.