Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Orbita Yerleşimli Periferik Primitif Nöroektodermal Tümör: Olgu Sunumu
Çağatay ÖZDÖL1, Ramazan Cengiz ÇELİKMEZ1, Nalan Çiçek ÖZDÖL2, Cezmi Çağrı TÜRK1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

Özet

Primitif nöroektodermal tümörler, primitif nöral krest hücrelerinden köken alan malign yumuşak doku tümörleridir. Tümör, santral sinir sistemi dışındaki yumuşak dokulardan köken alırsa, periferik primitif nöroektodermal tümör adını alır. Histopatolojik olarak primitif nöroektodermal tümörler hiperkromatik nükleuslu, yüksek nükleus/stoplazma oranına sahip, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel tekniklerle saptanan değişik derecelerde nöral diferansiasyona sahip küçük yuvarlak hücrelerden oluşmaktadır. Periferik primitif nöroektodermal tümörler genellikle genç erişkin ve çocuklarda görülür. Cinsiyet ayrımı göstermez. Orbita yerleşimi nadirdir. Bu yazıda sol gözünde ortaya çıkan ve giderek büyüyen kitle nedeniyle yapılan tetkiklerinde retroorbital kitle saptanan ve ameliyat edilen, histopatolojik tanısı primitif nöroektodermal tümör olarak rapor edilen 21 yaşındaki erkek olgu sunulmuştur