Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
İdiyopatik Multipl Tuzak Nöropatili Genç Bir Olgu: Ayırıcı Tanı ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ahmet EROĞLU1, Cem ATABEY2, Bülent DÜZ3, Ali Kıvanç TOPUZ4
1Van Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Van, Türkiye
2Diyarbakır Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Diyarbakır, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
4Baypark Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Periferik sinirlerin vücudun bir segmentinden başka bir segmentine geçiş yerinde yer alan fibroosseöz tünellerde sıkışması tuzak nöropatisi olarak tanımlanmaktadır. Tuzak nöropatileri, oluş mekanizmaları, histopatolojik, elektrofizyolojik ve farklı prognostik özellikleri ile klinikte değişik şekilerde görülmektedir. Etiyolojide en çok kronik tekrarlayıcı travmalar suçlanmaktadır. Genellikle tuzak nöropatileri tek bir sinirde oluşabileceği gibi, birden çok siniri de içeren çoklu tuzak nöropatileri şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Çoklu tuzak nöropatileri; genetik geçiş özelliği gösteren hastalıklarda, metabolik bozukluklarda, cildi etkileyen sistemik veya enfeksiyöz hastalık durumlarında görülebilmektedir. Bu yazıda, iki tarafl ı, kübital olukta ulnar, karpal tünelde median ve fibula başı seviyesinde peroneal sinirde tuzak nöropatisi olan 21 yaşında erkek bir hasta sunuldu. Hastanın elektrofizyolojik bulguları sağda daha belirgin olarak iki tarafl ı tuzak nöropatileri ile uyumlu idi. Hastaya semptomatik olan dirsek seviyesindeki sağ ulnar tuzak nöropatisi için dekompresif cerrahi yapılarak ulnar sinire komşu bağ dokudan ve sağ sural sinirinden patolojik tanı amaçlı biyopsi alındı. Nadir görülen çoklu tuzak nöropatili olgu diğer etiyolojik nedenler de araştırılarak literatür ışığında tartışılmıştır.