Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Supratentorial Ekstradural Hematomlarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Recai TUNCER, Saim KAZAN, Dr. Mete SAVEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

1983-1989 Yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında opere edilen 94 ekstradural hematom vakasında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler incelendi. Mortalite oranı % 12.7 bulundu. Bu oran şuuru kapalı vakalarda % 16.9, şuuru açık hastalarda % 2.85 olarak saptandı.

Lusid interval ve preoperatif nörolojik tablonun ağırlığı mortaliteyi önemli derecede etkilediği buna karşılık yaş travma-operasyon arası süre ve eşlik eden diğer intrakraniallezyonlarm mortalite oranına belirli etkide bulunmadığı tesbit edildi.