Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşkeye Anterior Yaklaşımlar
Nuri Eralp ÇETİNALP1, Kerem Mazhar ÖZSOY1, Yurdal GEZERCAN2, Tahsin ERMAN1
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Odontoid kırıkları tüm servikal omurga kırıklarının % 20’sini oluştururlar ve pik insidanslarını genç erişkinlik ve yaşlılık döneminde yaparlar. Anderson ve D’Alonzo odontoid fraktürlerini 3 gruba ayırmıştır. En sık görülen grup olan ve densin tabanından geçen kırıklar Tip 2 olarak adlandırılmıştır. Eksternal immobilizasyon, anterior veya posterior cerrahi yaklaşımlar, tedavi seçenekleri arasında yer alır. Her durumda fonksiyonel yeterliliği ve stabiliteyi sağlamak, nörolojik defisitleri azaltmak ve ilerlemesini önlemek, tedavinin amaçları olmalıdır. Tip 2 odontoid fraktürlerinin anterior vidalama ile fiksasyonu erken stabilizasyon sağlamasının yanında C1-2 hareketini de korur. Ayrıca posterior kasların ve gerilim bandının korunması da daha az postoperatif ağrı ve daha iyi stabilite sağlar. Bu teknik iyi füzyon oranları sağlasa da uygulaması zor olabilmektedir. Bu bağlamda iyi klinik sonuçlar için doğru hasta seçimi, vida giriş noktası ve yöneliminin doğru belirlenmesi, floroskopinin iyi kullanımı hayati faktörlerdir.