Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşke Sorunlarında Endoskopik Girişim
Cihan İŞLER, Necmettin TANRIÖVER, Nurperi GAZİOĞLU, Galip Zihni SANUS
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Kraniyovertebral bileşkeye (KVB) anteriordan bası durumunda – on yıllardır kullanılan – transoral mikrocerrahi halen standart yöntem olarak geçerliliğini korumaktadır. Son on yıl içinde KVB’ye tamamen endonazal endoskopik ulaşım (genişletilmiş kafa tabanı yaklaşımı) ile yapılan ilk odontoid rezeksiyonu sonrası, yayınlanan anatomik çalışmalar ve toplamda 75 olguya yakın sınırlı klinik seriler bu bölge cerrahisinde endoskopik endonazal yaklaşımın (EEY) güvenli ve etkili bir alternatif olabileceğini göstermiştir. KVB için EEY transoralden farklı olarak foramen magnum ön yüzünden başlayarak tüm klivusa ve internal akustik meatus, jügüler ve hipoglossal foramenlerin dahil olduğu paraklival bölgelere tek cerrahi ile ulaşımı sağlamaktadır. Ayrıca KVB’ye anteriordan basılarda C2’nin gövdesinin üst 2/3’üne, lateralde C1’in lateral cisimlerine ve oksipital kondillere EEY ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca EEY ile alt klivus ve anterior foramen magnumda KVB yerleşimli kafa tabanı tümörlerine, özellikle ekstra ve intradural komponentli olgularda, en az posterolateral kafa tabanı yaklaşımları kadar güvenle ve etkili olarak ulaşmak mümkündür. KVB patolojilerine EEY uyguladığımız toplam 27 olgunun tecrübeleri ışığında cerrahi teknik ile ilgili düşüncelerimiz ve önemli noktalar makale içinde paylaşılmıştır.