Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Os Odontoideum
Kadir KOTİL
İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Özet

Os odontoideum, değişken boyutta ayrık kemikçikle karakterize düz çevresel kortikal kenarlar ile odontoid çıkıntının ana gövdeden ayrılması durumudur. Os odontoideum etiyolojisi tartışmalıdır. Travmatik ve konjenital etiyolojisi arasında konsensus hâlâ sağlanamamıştır. Os odontoideum hastaları asemptomatik, semptomatik ya da çok çeşitli semptomla başvurabilirler. Os odontoideum tanısı ise düz röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve preoperatif cerrahi planlamada anjiyografi destekli bilgisayarlı tomografi (BT) dahil olmak üzere diğer görüntüleme yöntemleri ile yapılabilir. Asemptomatik olanlar radyolojik istikrarlı ve nöral basısı olmayan os odontoideum olguları konservatif tedavi ile tedavi edilirken, nöral bası ya da semptomatik olanlarda cerrahi tedavisinin yapılması gerekir. Bugün cerrahi tedavide temel amaç, C1 ve C2 omurlarının dekompresyonu, fiksasyonu ve füzyon ile pekiştirilmesidir. Os odontoideum redükte edilemiyorsa ve anterior bası varsa tecrübeli ellerde transoral yoldan dekompresyon ve fiksasyonla da tedavi edilebilir. Bu cerrahinin komplikasyonları son derece azdır ve kabul edilebilir düzeydedir. Biz bu bölümde os odontoideum’u örnek olgu vererek tartıştık.