Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Çocuklarda Üst Servikal Bölge ve Kraniyovertebral Bileşke Yaralanmaları
Serkan KİTİŞ1, Feyza KARAGÖZ GÜZEY2, Serdar ÇEVİK1
1Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Çocuklarda üst servikal omurga yaralanmaları nadir olmakla birlikte önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Bu bölge yaralanmaları anatomik ve biyomekanik özellikleri nedeniyle hem çocuklarda erişkinlerden, hem de küçük çocuklarda büyük çocuklardan farklıdır. Omurganın radyolojik görünümünün özellikli olması ve küçük çocuklarda anamnez almanın zorluğu nedeniyle bu yaş grubunda servikal travmanın tanısı ve yaralanma tipinin belirlenmesi güçtür. Yine anatomik ve biyomekanik farklılıklar pediatrik üst servikal travmaların tedavisinin de erişkinlerden farklı olmasına yol açar. Tedavi çocuğun büyüme potansiyeli göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.

Sunulan derlemede çocuklarda üst servikal ve kraniyovertebral bileşke travmalarının tipleri, tanı özellikleri ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.