Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Konjenital Müsküler Tortikollis
Abdülkerim GÖKOĞLU1, Ali DALGIÇ2
1KHB Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
2KHB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Konjenital müsküler tortikollis neonatal ve infant dönemde görülen bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Çocukluk çağında görülen tortikolisin en sık nedenidir. Sternokleidomastoid (SKM) kasın gerilmesi sonucu yüz ve çenenin kontralateral yöne rotasyonu ve başın o yöne eğilmesi ile karakterize dramatik bir görünüm ortaya çıkar. Son yıllarda artış gösteren insidansı dikkat çekmektedir. Etiyolojisi halen kesin olarak aydınlatılamamıştır. SKM kası içinde palpe edilen bir kitle ile birlikte olabilir. Gelişmiş tanı yöntemleri ve hastalığın şiddeti, tedavi yönteminin seçimi ve prognozun belirlenmesi üzerinde yardımcıdır. Benign olmasına rağmen ihmal edilmiş olgularda ciddi kraniyofasiyal, spinal deformiteler ve nörolojik kayıplara sebep olabilir. Bazı olgularda, yaşamın ilk yılında kendiliğinden gerileyebildiği bildirilmiştir. Çoğunlukla tutucu yöntemler ile tedavi edilebilen bir patolojidir. Botoks tedavisi giderek yaygınlaşan ara uygulamalar arasındadır. Ancak, etkinliğinin kanıtlanması için daha geniş çalışmalara gereksinim vardır. Başarısız ve/veya sonuçları tatmin edici olmayan tutucu tedavi yöntemlerinden sonra; 1-4 yaş aralığındaki olgular cerrahi için en uygun zamanlamaya sahiptirler. 5 yaşından büyük olgularda kazanılmış deformiteler cerrahi tedaviye rağmen sıklıkla kalıcı olarak seyreder. Cerrahi tedavide hedef, vasküler ve nöral hasarlanma riski olmaksızın erken ve güvenli uygulamalarla daha iyi kozmetik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşmaktır. Tedavi ve takipte mültidisipliner yaklaşım ile objektif ölçme ve değerlendirme parametrelerinin kullanılması, tedavi sürecine ebeveynlerin dahil edilerek ve klinisyen ile uyumu sonuçların iyileştirilmesinde temel ögelerdir.