Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Chiari Tip 1 Malformasyonunda Klinik Tablo
Aydın AYDOSELİ, Altay SENCER
İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Chiari Tip I malformasyonu (CM1), gerek tanımı, gerek doğal seyri, tedavi endikasyonları ve yöntemleri, gerekse de eşlik eden diğer anomali ve hastalıklar açısından, halen nöroşirürji pratiğinin üzerinde en tartışılan konularından birisidir. Tanı için genel görüş olarak, tonsillerin foramen magnumun en az beş milimetre aşağısına inmiş olması gerektiği kabul edilir.

Klinik belirti ve bulgular, arka çukurdaki hacim kaybı ve tonsillerin sarkmasıyla birlikte basıya uğrayan ve işlev kaybı gelişen yapılar ile de ilgilidir. Bulgular, kabaca beş ana grupta sınıflandırılabilir. Bunlar; Suboksipital baş ağrısı, oküler bozukluklar, nörootolojik bozukluklar, beyin sapı ile ilgili klinik bulgular ve omurilik bozukluklarıdır.

Çocukluk çağındaki CM1 hastalarındaki klinik tablo erişkinlerden, özellikle diğer doğumsal kas-iskelet anomalileri, siringomiyeli(SM)’ye eşlik eden skolyoz ve nazofaringeal kontrol kusurlarının varlığı açısından farklılık gösterir.

CM1 ile ilgili bir başka tartışma konusu da belirtisiz olan ve rastlantısal olarak tanı konulan hastalardır. Rastlantısal tespit edilen pediatrik belirtisiz hastaların takiplerinde bu hastaların genellikle belirti verir hale gelmedikleri, pediatrik nöroşirürjiyenlerin yaklaşık %80’inin belirtisiz hastaları nörolojik bulgu gelişmedikçe ameliyat etmeyerek takibe aldıklarını bildirmiştir. Belirtisiz hastalar ile ilgili en iyi uygulamanın hastaların belirli aralıklarla muayenesi ve MRG ile SM gelişimi açısından takibi olacağı düşünülmektedir.