Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Chiari Tip 1 Malformasyonuna Eşlik Eden Patolojiler
Nuriye Güzin ÖZDEMİR1, Adem YILMAZ2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Chiari tip 1 malformasyonunun etiyolojisini ve altta yatan patofizyolojik mekanizmayı anlayabilmek için eşlik eden patolojileri iyi tanımlamak gerekir. Bilinen mekanizma, primer paraaksiyal mezodermin gelişim yetersizliğiyle birlikte arka çukurun deformasyonudur. Kazanılmış ve doğumsal başka mekanizmalar da tanımlanmıştır. Son yıllarda genetik faktörlerin patofizyolojide ağırlıklı olarak rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bu derlemede, CM1’e eşlik eden hastalıklar, sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.