Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Chiari Tip 1 Malformasyonunda Nüks ve Tedavisi
Burak EREN1,2, Feyza KARAGÖZ GÜZEY1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Chiari tip 1 malformasyonu ve eşlik eden siringomiyeli, tüm olguların aynı nedene ve aynı patofizyolojik sürece sahip olduğu homojen bir hastalık grubu değildir. Dolayısıyla standart bir tedavi yönteminin, her hastada iyi sonuç vermesini beklememek gerekir. Bu hastaların tedavisinde karşılaşılan en önemli sorun, klinik belirti ve bulguların düzelmemesi veya tekrarlaması ve siringomiyelinin küçülmemesidir. Hastaların cerrahi tedaviden yarar görmemesi ya da hastalığın nüks etmesi, dekompresyonun yetersiz yapılması, hidrosefali gelişmesi, aşırı dekompresyon nedeniyle serebellumun aşağı sarkması, kranyovertebral instabilite varlığı gibi farklı nedenlere bağlı olabilir. Hatta ilk tanı yanlış olabilir ve aslında hastada Chiari malformasyonu bulunmayabilir. Bu derlemede, Chiari tip1 malformasyonunda nüks nedenleri ve çözümleri ele alınacaktır.