Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Kafa Travmalarında Unutulmaması Gereken Klinik Bir Sorun: Post-Travmatik Epilepsiler
Samiye USLU KUZUDİŞLİ1, Sırma GEYİK2, Abidin Murat GEYİK3, Mehmet DOKUR4
1Zirve Üniversitesi, EBN Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
4Zirve Üniversitesi, EBN Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarına ikincil olarak gelişebilen posttravmatik epilepsiler, özellikle adölesan dönemdeki erkek erişkinleri etkiler. Posttravmatik epilepsiler, yeni başlangıçlı jeneralize tonik-klonik epilepsilerin etiyolojisinde önemli bir yer tutar. Post-travmatik epilepsilerin etiyolojisinde çeşitli gen polimorfizmleri suçlanmaktadır. Travmatik beyin hasarı sonrası erken ve geç dönemde meydana gelen epileptik nöbetlerin patogenezleri,prognozları ve yönetimleri birbirinden farklıdır. Geç dönem posttravmatik epilepsilerde rekürrens riski fazladır. Posttravmatik epilepsili hastaların tanısı ve klinik takiplerinde elektroensefalografi ve manyetik rezonans görüntüleme önemlidir. Son yıllarda yeni bir antiepileptik ilaç olan levetirasetam, posttravmatik epilepsi tedavisinde ön plana çıkmaktadır. İlaç dışı tedaviler olarak vagal sinir uyarılması, beynin elektriksel olarak uyarılması ve geç dönem tedaviye dirençli olgularda ise epileptojenik odağın cerrrahi olarak tedavi edilmesi düşünülebilir. Bu derlemede güncel literatür ışığında post-travmatik epilepsilerin patogenezi ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.