Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Gemistositik Astrositom, Nokardia Beyin Apsesi ve İntraserebral Hematom'un Aynı Hastada Birlikteliği
Erkin SÖNMEZ1, Salih GÜLŞEN1, Cem YILMAZ1, Nur ALTINÖRS1, Özlem ÖZEN2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

İntrakranial kavitede değişik natürde birden fazla patolojinin varlığı bilinen bir durumdur. Bunların çoğu tesadüfi birlikteliktir ve patolojiler arasında organik bir ilişki yoktur. Daha seyrek olarak ortak bir hastalığın değişik manifestasyonları olarak görülebilirler. Aynı hastada birbirinden farklı üç değişik patolojinin görülmesi oldukça nadir olup bunların tedavisi de aynı oranda güçlük gösterebilir. Sunulan olguda nokardia apsesi, glial tümör ve bunlardan bağımsız olarak hemoraji görülmüştür. Nokardia apsesi ve glial tümör ayrı zamanlarda olguda herniasyona neden olarak çok acil ameliyat gerektirmiştir. Hasta farklı zamanlarda iki kere cerrahi geçirmiş ve kitle lezyonları çıkarılmıştır. Patoloji sonuçları sırasıyla nokardia apsesi ve evre II gemisitositik astrositom olarak gelmiştir. Uygun antibiyotik tedavisi ve radyoterapi başlanmıştır. Radyoterapi esnasında genel durum bozukluğu nedeniyle çekilen beyin manyetik rezonans görüntülemede iki cerrahi alan arasında hematom saptanmıştır. Konservatif olarak takip edilmiştir. Radyoterapi önce kesilmiş, hastanın genel durumu düzelme gösterince tekrar başlanmıştır. Yedinci ay kontrolünde hastanın genel durumu iyi ve takip altındadır.