Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Intraserebellar Schwannoma Olgu Sunumu
Nezih OKTAR, Özcan BİNATLI, İzzet ÖVÜL, Erdem TUNÇBAY, Nejat SABUNCU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve patoloji Anabilim Dalı

Özet

Kraniyal sinirlerden gelişen norinomlar tüm intrakranial neoplazmalann yaklaşık % 8'ini oluşturur. Nöraksis içinde gelişen schwannoma olguları oldukça enderdir. Taranabilen literatürde intramedüller yerleşim dışında 13 olgu intraserebral. bir olgu beyin sapında ve iki olgu da intraserebellar olmak üzere toplam 16 olgunun nöraksis içinde yerleşim gösterdiği bildirilmiştir.

Nörofibromatozisi olmayan. 56 yaşında KİBAS ve serebellar sendrom ile başvuran ve soliter sol intraserebellar schwannoma tesbit edilen bir kadın olgu cerrahi tedavisi ve histopatolojik tetkikleri ile birlikte sunulmaktadır.