Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Tıp Hukukunda Olgularla Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı: Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Konuya Bakış Açısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mustafa ARIKAN1, Erdal KALKAN2, Fatih ERDİ2, Mehmet DENİZ1, Emir İZCİ2
1Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

AMAÇ: Tıp fakültesi son sınıf ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin malpraktis-komplikasyon ayrımı konusunda bakış açılarını olgular eşliğinde belirleme, sorunları tespit etme ve çözüm önerileri sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma anket çalışması şeklinde yapılmış olup 10 senaryo ve 5 anket sorusuna verilen cevaplar değerlendirilmiştir.

BULGULAR: On senaryodan sekizinde malpraktis-komplikasyon ayrımında hukuk fakültesi öğrencileri ve tıp fakültesi son sınıf öğrencileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 5 anket sorusu ile de mesleki memnuniyet, tercih tekrarı ve karşılıklı güven duygusu belirlenmeye çalışılmıştır.

SONUÇ: Çalışma sonuçlarına göre sağlık uygulayıcıları ile hukukçular arasında malpraktis-komplikasyona bakış açısında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir ve bu durum iki meslek grubu arasında bir güven eksikliğine yol açabilmektedir. Hukuk fakültelerinde tıp kökenli hukukçuların tıp hukuku, tıp fakültelerinde ise hukuk kökenli öğretim üyelerinin belirli bir müfredatla ders vermeleri sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Ayrıca tıp hukuku ile ilgili ortak sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi de her iki meslek grubunun birbirini daha iyi anlaması yönünde önemli katkılar sağlayabilir.