Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Lateral Ventrikülde Yerleşen Dev Tümör: Bir Konjenital İmmatür Teratom Olgusu
Niyazi Nefi KARA, Çağatay ÖZDÖL, Tolga GEDİZ, Cezmi Çağrı TÜRK
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Özet

Konjenital beyin tümörleri çocukluk yaş grubunda oldukça nadir görülür. Bu tümörlerden en sık görüleni teratomlardır ve bu yaş grubunda görülen tüm intrakranial tümörlerin %0,5’ni oluşturmaktadırlar. Genellikle pineal-sellar bölgeler olmak üzere beynin orta hat yapılarında görülürler. Lateral ventrikül içi yerleşim nadirdir. Prenatal dönemde takipleri yetersiz yapılan ve 1 aylık iken huzursuzluk, beslenme güçlüğü ve gözlerinde “batan güneş” bulgusu ile başvuran bir kız bebek sunulmaktadır. Manyetik rezonans (MR) görüntülemede lateral ventrikülü dolduran büyük bir kitle lezyonu tespit edildi. Hasta ameliyat edilerek büyük, grimsi-beyaz renkli lobüle ve damar yapılarından zengin bu tümör tam olarak çıkarıldı. Histopatolojik değerlendirme ile immatür teratom tanısı konuldu. Konjenital kafa içi immatür teratomların tanı konulduğunda büyük boyutlara ulaşmaları ve çevre dokuları tutabilmelerinden ötürü prognozları genellikle kötüdür. Gebelerin sağlıklı prenatal takibi tanıda önem arz etmektedir. Yakın gelecekte yaygın olarak kullanılacak fötal MR ile daha erken dönemde teşhis edilebilmeleri mümkün olacak ve gelişim süreçlerine yönelik değerli bilgilere ulaşılacaktır.