Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Fötuslarda Omurganın ve Omuriliğin Morfometrik ve Radyolojik Özellikleri
Yusuf İZCİ1, Cahit KURAL1, Erhan ARSLAN2, Özkan TEHLİ1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Erişkin omurgası ve içindeki omuriliğin morfolojik ve radyolojik özellikleri günümüzde çok iyi bilinmektedir. Ancak çocukluk çağı omurgası ve omuriliği üzerine yeterli ve detaylı morfolojik çalışma mevcut değildir. Çocuklarda, özellikle de yenidoğanda bu bölgenin morfolojik yapısının daha iyi anlayabilmek için fötuslarda bu bölgenin incelenmesinde fayda olacağını düşündük.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu amaçla 15 adet normal insan fötusunda lomber bölgeye mikrodiseksiyon uyguladık. Çalışmada tümüyle mikrocerrahi aletler ve mikroskop kullanıldı. Bu bölgede omurga ve omuriliğin detaylı olarak morfolojik ve radyolojik yapısını inceledik.

BULGULAR: Fötuslarda paravertebral kaslar gevşek bağ dokusundan oluşmakta idi ve erişkin paravertebral kas dokusuna göre kolayca sıyrıldı. Laminektomi yapılırken dura çok ince olduğu için kimi örneklerde kolayca yırtıldı. Lomber foramenlerden çıkan köklerin öncelikle dorsal kök ganglionunu oluşturduğu, ardından psoas majör kası içinde inferolaterale doğru ilerleyip lumbosakral pleksusu oluşturdukları izlendi. Lumbosakral pleksus erişkine göre daha geniş bir alana yayılmış ve daha frajil yapıda idi. İntradural bölgedeki kauda ekuinayı oluşturan rootletler yağ dokusu içinde seyrediyorlardı ve myelinizasyon daha tamamlanmadığı için gevşek bir yapıya sahip idiler. Filum terminale rootletlerden orta hatta olmasından dolayı kolayca ayrılıyordu.

SONUÇ: Fötuslarda lomber omurga ve omurilik erişkine göre daha gevşek ve frajil yapıdadır. Bu durum özellikle makad doğumlarda lomber omurga, omurilik ve lumbosakral pleksusun zedelenmesine neden olabileceği için dikkat edilmesi gerekir.