Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Trigeminal Nevraljide Mikrovasküler Dekompresyon: Tek Merkezin Deneyimi
Serhat PUSAT1, Yahya Cem ERBAŞ2, Murat GEYİK3, Ersin ERDOĞAN2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Özet

AMAÇ: Trigeminal nevralji fasial ağrı sendromları içerisinde en sık görülenidir. Tanı yöntemlerinin gelişmesi ile vasküler patolojilerin net olarak gösterilmesi sonucu cerrahi tedavi uzun dönem ağrı kontrolünün sağlanması nedeni ile daha sık tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyonun etkinliğini retrospektif olarak araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Kliniğimizde 2007-2015 yılları arasında opere edilen 49 hastanın verilerini retrospektif olarak literatür eşliğinde inceledik.

BULGULAR: Bası yapan vasküler yapılar sıklıkla süperior serebellar arter, anterior inferior serebellar arter ve daha az sıklıkta komşu venöz yapılardır. Hastaların yaşları 29-76 arasında olup (ortalama yaş 47) Kadın/Erkek oranı 27/22’dir. Bütün hastalar lateral dekubitus pozisyonunda opere edilip mikrovasküler dekompresyon yapılmıştır. Postoperatif 2 hasta ağrının devam etmesi nedeni ile re-opere edilmiş olup bir hastada bariyer materyalinin malpozisyonu tespit edilerek düzeltilmiştir. Hiçbir hastada serebellar doku hasarı ve ensefalomalazi oluşmamıştır.

SONUÇ: Mikrovasküler dekompresyon trigeminal nevraljide en etkin ve güvenli tedavi yöntemlerinden birisidir.