Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Serebral Kontüzyonlu Hastalarda Erken Dönem Post-Travmatik Epilepsi Açısından Bir Risk Faktörü Olarak Yaş
Sait ÖZTÜRK1, Hakan ÇAKIN2, Fatih Serhat EROL1, Metin KAPLAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Özet

AMAÇ: Hafif ve orta şiddette kafa travması sonrası serebral kontüzyon saptanan hastaların yaşları ile erken dönemde post-travmatik epilepsi (PTE) görülme oranları arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇ: Travma sonrası serebral kontüzyon saptanan ve Glasgow Koma Skalası (GKS) ≥ 9 olan toplam 100 hasta çalışmaya dahil edildi. 0-3 yaş arası Grup I, 4-9 yaş arası Grup II, 10-19 yaş arası Grup III, 20-64 yaş arası Grup IV ve 65 yaş ve üzeri olan hastalar ise Grup V olarak alt gruplara ayrıldı. Travma sonrası gözlenen kontüzyonun lokalizasyonu, kortikal veya derin yerleşimli oluşu, boyutu, tek veya mültipl olması, eşlik eden fraktür olup olmadığı, subaraknoid, subdural veya epidural hematomun varlığı ve GKS ile erken dönemde PTE arasındaki ilişki incelendi.

BULGULAR: Çalışmadaki hastaların 74’ü erkek ve 26’sı kadındı. Grupların sırasıyla hasta sayıları, ortalama GKS puanları ve PTE görülme oranlarının Grup I için 10- 13,7 - %10; Grup II için 26 – 13,3 - %19,2; Grup III için 17 – 12,5 - %23,5; Grup IV için 34 – 13,0 - %14,7 ve Grup V için 13 – 12,0 - %30,8 olduğu görüldü. Epileptik hastalarda en sık lokalizasyon frontal ve temporal loblar olurken, multipl lezyonlarda, çapı ≥ 12 mm olanlarda ve GKS ≤ 11 olan hastalarda nöbet oranının anlamlı oranda artığı görüldü (p<0,05).

SONUÇ: Serebral kontüzyon tanılı hastalarda özellikle hastanın yaşı arttıkça erken dönemde PTE oranlarının belirgin olarak arttığı görülmüştür.