Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Yüksek Enerjili Kafa Travması Sonrası Medikal veya Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastalarda Mortalite Oranları
Mustafa BALEVİ1, Sait ÖZTÜRK2
1Numune Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

AMAÇ: Yüksek enerjili kafa travması (YEKT) sonrası uygulanan medikal veya cerrahi tedavinin mortalite üzerine olan etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: 2012-2016 yılları arasında acil serviste değerlendirilen ve YEKT olan hastalar değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet ve ilk tanı anındaki Glasgow Koma Skorları (GKS) ve uygulanan tedavi yöntemleri kayıt altına alındı. Cerrahi veya medikal olarak tedavi edilen hastalar GKS değerlerine göre GKS değeri 8-15 ve GKS ≤7 olarak iki alt gruba ayrıldı. Medikal tedavi verilen hastalar ile cerrahi tedavi uygulanan hastalarda üç aylık dönemde mortalite oranları karşılaştırıldı.

BULGULAR: Toplam 1181 hastanın değerlendirildiği çalışmada 942 erkek, 239 kadın hasta vardır (ort. yaş: 26 ± 9,8). 780 (%66) hastada medikal, 401 (%34) hastada ise cerrahi tedavi uygulandı. Medikal tedavi uygulanan hastaların 721 (%92,6) tanesinde ilk tanı esnasındaki GKS 8–15 arasında, 59 (%7,4) hastada ise GKS ≤7 saptandı. Cerrahi tedavi uygulanan grupta ise bu veriler sırasıyla 330 (%96,4) ve 12 hasta (%3,6) olarak görüldü. Genel mortalite oranı %8,55, medikal tedavi grubunda %6,29 ve cerrahi tedavi grubunda ise %2,26 olarak bulundu (p=0,037).

SONUÇ: Sadece medikal tedavi uygulanan olgularda mortalite oranı, cerrahi tedavi grubuna kıyasla daha fazladır.