Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Nüks Torasik Çıkış Sendromu Tedavisinde Posterior Paramedian Yaklaşım
Cem YILMAZ1, Dalokay KILIÇ2
1Başkent Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Torasik çıkış sendromu subklavian ven, subklavian arter veya brakial pleksus sinirlerinin birinci kaburga, köprücük kemiği ve skalen kas grubu tarafından oluşturulan üst toraks çıkışında basıya uğraması nedeniyle oluşur. Cerrahi gerektiren hastalarda transaksiller ve subklavian yaklaşımlar en sık tercih edilen yaklaşımlardır. Torasik çıkış sendromu tedavisinde cerrahi genellikle başarılı sonuç verir, ancak bazı hastalarda cerrahi sonrası semptomlarda tekrarlama görülebilir ve bu hastalar için posterior yaklaşım hem cerrahi görüş sahasının genişliği hem de ilk ameliyat nedeniyle oluşan yapışıklıklardan uzak durulabilmesi nedeniyle güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Bu yazıda nüks torasik çıkış sendromu nedeniyle kliniğimize başvuran ve posterior yaklaşımla ameliyat edilen iki hastayı sunmak ve tartışmak istiyoruz.