Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Servikal Kosta Vakalarında Elektrofizyolojik İncelemeler
Kubilay VARLI, Mesude DURGUNER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özet

Bu yazıda torasik çıkış sendromu teşhisi ile elektronöromiyografik incelemeleri (ENMG) yapılan servikal 7. vertebra transvers çıkıntısı bilateral olarak uzun olan 9. bilateral servikal kostası olan 5 hastanın elektrofizyoyojik bulguları sunuldu. Servikal kostalı hastaların dördünde alt turunkus tutuluşunun bulguları mevcut iken diğer hastaların ENMG leri normal bulundu.