Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
Spinal Plazmositomlar
Gökhan ÇAVUŞ1, Yurdal GEZERCAN1, Ali İhsan ÖKTEN1, Vedat AÇIK1, Fulya ADAMHASAN2, Emre BİLGİN1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

AMAÇ: Plazmositom, monoklonal plazma hücrelerinin soliter veya multipl neoplazmı olan plazma hücresi hastalığıdır. Benign bir lezyon olan plazmositomlar malign ve potansiyel olarak ölümcül hastalık olan multipl myelom hastalığına dönüşebilir. Sadece kemiği tutan plazmositom, tüm plazmositom tümörlerinin %3’ü kadardır. Multipl myelom sıklıkla altıncı dekadın sonuna doğru görülürken plazmositom genellikle beşinci dekadda görülür. Radyoterapi tercih edilen tedavidir.

YÖNTEM ve GEREÇ: Makalede kliniğimizde 2011-2016 yılları arasında spinal plazmositom tanısı ile değerlendirdiğimiz 6 hasta sunulmuştur. Hastalar preoperatif direkt grafi, spinal bilgisayarlı tomografi, kontrastlı spinal manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi.

BULGULAR: Üç hastaya posterolateral yaklaşımla tek seansta dekompresyon, 360˚ stabilizasyonla füzyon yapıldı. Diğer 3 hastada biopsi yapıldı. Postoperatif erken dönemde 2 hastanın nörolojik defisitinde düzelme görüldü. Patoloji tanıları konulduktan sonra tüm hastalar onkoloji kliniğine yönlendirildi.

SONUÇ: Soliter plazmositom plazma hücre bozuklukları içinde nadir görülen bir durum olmakla beraber ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Şiddetli ağrı, omurilik basısı, spinal instabilitesi nedeniyle cerrahi planlanan hastalarda posterolateral yaklaşımla tek seansta dekompresyon, 360˚ stabilizasyon ve füzyon öneririz.