Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Medulloblastomada Tedavi Seçenekleri
Elif BOLAT1,Tuncer TURHAN1,
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Medulloblastomalar merkezi sinir sisteminin primer malign embriyonel tümörleridir. Çoğunlukla çocukluk çağında görülürler ve posterior fossaya yerleşme eğilimindedirler. Tedavinin belirlenmesi için hastalar standart ve yüksek risk grubu olarak iki ayrı grupta toplanmaktadırlar. Tedavinin temelini ise cerrahi girişim, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu oluşturmaktadır. Bu yazıda hastalığın tedavisi için genel olarak kabul görmüş tedavi yöntemleri ve gelecekten beklentiler özetlenmeye çalışılmıştır.