Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Moleküler Biyolojinin Klinik Nöroonkolojiye Katkısı
Nezih OKTAR1
1İzmir,Türkiye

Özet

Beyin tümörlerinde hastalık biyolojisinin moleküler biyolojik yöntemlerle irdelenmesi hastalıklar konusunda çok daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır. Bu sayede morfolojik kriterlere göre aynı görünümde olan ve aynı tanıyı alan tümörlerin farklı biyolojik davranışlarda olabilecekleri görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) patoloji sınıflaması da bu bilgiler ışığında revize edilmiştir. Yazıda gliomlar ve meningiomlar konusundaki gelişmelerin detayları verilecek, WHO sınıflamasındaki belirgin değişiklikler özetlenecek ve hastaya özel tedavi konusundaki denemelere değinilecektir. Santral sinir sistemi tümörlerinin 2016 WHO patolojik sınıflamasında gliomların sınıflaması da değiştirilmiştir. Meningiomlar konusunda sınıflamada büyük bir değişiklik olmazken hastalığın biyolojisi konusunda bilgimiz belirgin şekilde artmıştır. Hastalık biyolojisinin moleküler yöntemlerle daha iyi anlaşılması sonrasında WHO sınıflamasında belirgin değişiklikler olmuştur. Bu gelişmeler hastaya özel tedavi yaklaşımlarını mümkün kılmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik konusundaki gelişmeler beyin tümörleri konusundaki anlayışımızı değiştirmektedir.