Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Kanserde Genetik Üstü (Epigenetik) Mekanizmalar
Mustafa AKKİPRİK1,Ebubekir DİRİCAN1,Gökçe GÜLLÜ AMURAN1,Ayşe ÖZER1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kanser hücreleri yaşamlarını devam ettirebilmek ve saldırganlık özelliklerini geliştirebilmek için birçok farklı mekanizma kullanırlar. Bu mekanizmalar arasında genetik değişimler detaylı ve yoğun olarak çalışılmakta olsa da bu farklılıkların yanı sıra genetik üstü (epigenetik) mekanizmaların kanser gelişim sürecine katkıları göz ardı edilmemelidir. Bu yazının amacı kanser biyolojisinde ortaya konmuş genetik üstü mekanizmaların özetlenmesidir. Derlemede kanserde genetik üstü mekanizmalar tek tek ele alınacaktır. Genetik üstü mekanizmalar arasında gen ve protein düzeyinde alternatif kırpılma, deoksiribonükleik asit (DNA) veya kromatin yapı modifikasyonları, ribonükleik asit (RNA) interferans, posttranslasyonel modifikasyonlar ve protein/protein etkileşimlerindeki anormallikler ön plana çıkmaktadır ve gen ifadesi bu mekanizmalar ile değişebilmektedir. Kansere sebep olan bu farklılıkların bilinmesi erken moleküler tanı testlerinin, hedefe yönelik tedavi stratejilerinin ve moleküler prognostik markerların (belirteçlerin) geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Genetik üstü mekanizmalar kanser biyolojisinde önemli rol oynarlar.