Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
İnternal Karotid Arter Anevrizmaları: Genel Bilgiler ve Klinik Prezantasyon
Levent GÜRSES1,Şahin HANALİOĞLU1,Ramazan FESLİ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Medical Park Tarsus Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye

Özet

İnternal karotid arter (İKA) anevrizmaları tüm intrakranial anevrizmaların %30-50 kadarını oluşturmakta olup bunlar içerisinde en büyük grubu posterior komunikan arter (PKoA) anevrizmaları meydana getirmektedir. Kanama riski PKoA anevrizmalarında belirgin olarak yüksekken, kavernöz segment anevrizmalarında ise oldukça düşüktür. İKA anevrizmaları, diğer tüm anevrizmalarda olduğu gibi tipik olarak subaraknoid kanama (SAK) klinik tablosu oluşturabileceği gibi anevrizmanın yerleşimi, yönelimi ve büyüklüğüne bağlı olarak görme kaybı, oftalmoplejiler, hipofizer yetmezlik, iskemik inme, karotikokavernöz fistül gibi oldukça geniş yelpazede klinik bulgular ile de ortaya çıkabilmektedir. Bu derlemede, köken aldıkları anatomik segmentlere göre intrakranial İKA anevrizmalarına ait genel bilgiler ve klinik prezantasyona ilişkin literatür özeti, örnek olgular ve radyolojik görüntüler eşliğinde sunulmaktadır.