Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Çok Seviyeli Servikal Disk Hastalarında Cerrahi Tedavi Yönetimi
Nilgün ŞENOL1,Kudret TÜREYEN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Serbest Hekim, Bursa, Türkiye

Özet

Birden fazla seviyeli servikal disk hastalığı olan olgularda yaklaşım yöntemleri halen çok yönlü tartışılan bir konudur. Tek seviye hernilere yaklaşımda, füzyon, artrodez veya basit diskektomi tartışmaları halen sürerken, çok seviyeli servikal disk hastalığında doğru yaklaşım yöntemine karar vermek daha da güç olmaktadır. Literatürde çok seviyeli servikal disk hernilerine yaklaşım konusunda kesin fikir birliği yoktur. Genellikle anterior girişim tercih edilir. Gelişmelere rağmen hiç bir disk protezi istenen ideal amaçları karşılayamamaktadır. Son zamanlarda hibrit cerrahiler ön plana çıkmakla birlikte bu yöntem ile de çok olumlu sonuçlar henüz alınamamıştır. Hasta seçimi, detaylı cerrahi planlama, hastaya uygun minimal invazifden kompleks cerrahiye doğru giden yöntemleri seçmek önemlidir. Çok seviyeli servikal diskler konusunda daha fazla prospektif, kontrollü ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.