Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Servikal Dar Kanalda Doğal Seyir ve İzlem Araçlarının Yeri
Murat KORKMAZ1,Cumhur KILINÇER2
1Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Ortalama yaşam süresi uzayıp popülasyon yaşlandıkça dejeneratif omurga hastalıklarının yarattığı sağlık problemlerinin önemi artmaktadır. Sıklık açısından lomber dejeneratif hastalıklardan sonra gelse de, sahip olduğu defisit/sakatlık yaratabilme potansiyeli yüzünden servikal dar kanal dejeneratif omurga hastalıkları arasında özel bir öneme sahiptir. Yaşlanma başta olmak üzere çevresel, çalışma koşulları ve genetik faktörlerin etkisiyle beraber proteoglikan içeriğindeki değişikliğe bağlı olarak diskin dehidrasyonu disk yükseklik kaybına bağlı olan dejeneratif değişiklikler zincirini başlatır. Yük dağılımında ortaya çıkan bozulma unkovertebral ve faset eklemlerdeki stresin artmasına, osteofit oluşumuna ve ligamentum flavumun içe kıvrılmasına sebep olur. Bu değişiklikler ilerlediğinde servikal omurilik kanalının kesit alanında azalmaya ve omurilikte sıkışmaya yol açar. Kanal kesit alanı omurilik kesit alanından daha az ise omurilik sıkışır ve bu durum myelopatiye kadar ilerleyebilir. Bu yazı servikal dar kanalın doğal seyrini, yaratabileceği klinik tabloları ve izlem araçlarının hasta takibi ve kararlarımızı yönlendirmedeki yerini aktaracaktır.