Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Temporal Lob Epilepsileri
Burçak BİLGİNER, Nejat AKALAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Temporal lob epilepsileri basit fokal, kompleks fokal, sekonder jeneralize veya bunların kombinasyonu ile karakterizedir. En sık nedeni %65 ile hipokampal sklerozdur. Kadın ve erkek arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur. EEG'de tek taraflı veya iki taraflı temporal dikenlerle karakterizedir. Medikal tedavi veya medikal tedaviye refrakter olan vakalarda cerrahi tedavi yöntemleri seçilebilir.