Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Servikal Disk Hastalığında 3 Farklı Cerrahi Yaklaşımın Klinik ve Radyolojik Değerlendirmesi
Halil TOPLAMAOĞLU1, Ender OFLUOĞLU2, Aykut KARASU3, Ramazan ATABEY4
1,2,4Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada servikal disk hastalığında uygulanmış olan üç farklı cerrahi yöntemin klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirilmiştir.

YÖNTEMLER: Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroşirürji Kliniğinde 1993-2003 yılları arasında servikal disk hastalığı tanısı alan 222 hasta retrospektif olak incelendi. Yeterli dökümantasyonu olan 202 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 108'ine basit diskektomi, 59'una diskektomi ve füzyon, 35'ine füzyon ve plak uygulandı. Klinik değerlendirme Odom kriterlerine göre, radyolojik değerlendirme dinamik servikal grafilerle yapıldı.

BULGULAR: Basit diskektomi uygulanan hastaların klinik sonuçları %61'i mükemmel, %24'ü iyi, diskektomi ve füzyon uygulanan hastaların %74'ü mükemmel, %11.5'i iyi, füzyon ve plak uygulanan hastaların %77'si mükemmel, %16'sı iyi olarak değerlendirilmiştir. Basit diskektomi yapılan hastaların segmental açılarına bakıldığında %75'inde segmental kifoz saptanmıştır. Füzyon uygulanan hastaların 14'ünde greft kollapsı olmasına rağmen belirgin segmental kifotik açılanma olmadığı saptanmıştır. Füzyona ek olarak plak konulan hastalarda ise, greft kollapsı ve segmental kifotik açılanma olmamıştır.

SONUÇ: Servikal disk hastalığının tedavisinde füzyonlu diskektominin klinik ve radyolojik sonuçları basit diskektomiye göre daha iyi bulunmuştur. Özellikle dejeneratif disk hernilerinde füzyonlu cerrahi, akut gelişen yumuşak disk hernilerinde ise basit diskektomi tercih edilmelidir.