Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Anevrizma Ameliyatı Yapalım mı?
Mehmet SEÇER1,Haydar SEKMEN1,Ömer POLAT2
1Derince Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Özet

Anevrizma rüptürüne bağlı; subaraknoid kanamanın (SAK) ileri tedavi yöntemlerine rağmen halen yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Nöro-görüntülemenin; anevrizmal morfolojinin tedaviyi yönlendirmek için doğru bir şekilde karakterize edilmesi önemlidir. Serebral anevrizmalı hastaların değerlendirilmesinde ve tedavi edilmesinde görüntüleme yöntemleri kritik öneme sahiptir. Bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) üç ana görüntüleme yöntemi serebral anevrizmaların nöro-görüntülenmesi için kullanılmaktadır. Her nöro-görüntüleme tekniği kendine özgü güçlü, zayıf yönleri bulunmakla birlikte güncel gelişmelere açıktır. BTA; anevrizma lokalizasyonun ve morfolojisinin belirlenmesinde daha az invazif, daha hızlı, daha kolay, daha ucuz bir tanı yöntemidir. Anevrizmalı olgunun klinik ve radyolojik görüntülerinin örtüşmesi, anevrizmanın çevre vasküler yapılarla ilişkisinde çelişki olmaması durumunda BTA anevrizma cerrahisinde ilk tanı modalitesi olabilir.